Värme och kyla utan avbrott

hosp1

Vi levererar tjänster både vid utbyggnad och underhåll av nätet samt i produktionsanläggningar. Vår teknik minimerar värmebortfall och vårt arbetssätt garanterar att kunderna har värme, kyla och varmvatten under tiden som arbetet pågår.

Många av våra kunder inom fjärrvärme/kyla använder vår teknik vid inkopplingar, ventilbyten, reparationer, omläggning etc. Vid behov kan även bypass-ledning anslutas för att säkerställa leveranser till kund.

Proco Services följer Energiföretagen Sveriges anvisning 1997:15 Anborrning vid både anborrning och blockering av trycksatta ledningar.

Vidare verkar vi för en säker arbetsmiljö, god miljö och hög leveranssäkerhet genom att följa och stödja arbetssätt och metoder för anborrning och blockering beskrivna i Energiföretagen Sveriges Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution.
Produktblad – Fjärrvärme >

Referens – Fjärrkyla >
Referens – Fjärrvärme >