Värme och kyla utan avbrott

hosp1

Vi levererar tjänster både vid utbyggnad och underhåll av nätet samt i produktionsanläggningar. Vår teknik minimerar värmebortfall och vårt arbetssätt garanterar att kunderna har värme, kyla och varmvatten under tiden som arbetet pågår.

Många av våra kunder inom fjärrvärme/kyla använder vår teknik vid inkopplingar, ventilbyten, reparationer, omläggning etc. Vid behov kan även bypass-ledning anslutas för att säkerställa leveranser till kund.

Proco Services följer Energiföretagen Sveriges tekniska bestämmelser Anborrning D:217 vid både anborrning och blockering av trycksatta ledningar.

Vidare verkar vi för en säker arbetsmiljö, god miljö och hög leveranssäkerhet genom att följa och stödja arbetssätt och metoder för anborrning och blockering beskrivna i Energiföretagen Sveriges Underhållshandboken för fjärrvärmedistribution.
 
Produktblad – Fjärrvärme >

Referens – Fjärrkyla >
Referens – Fjärrvärme >

Nyhetsbrev juni 2020 – Nordiskt samarbete för samhällsviktiga funktioner >
Nyhetsbrev mars 2020 – Tekniska bestämmelser anborrning/blockering >
Nyhetsbrev dec 2019 – Ventilbyte i fjärrvärmenät utan negativ miljöpåverkan >
Nyhetsbrev okt 2019 – Borttagning av kammare utan driftstörning >
Nyhetsbrev juni 2019 – Vi genomför fler än tusenanborrningar per år >
Nyhetsbrev dec 2018 – Planerad blockeringsteknik reducerar kostnader >
Nyhetsbrev sep 2018 – Vi ser till att mänskliga behov kan skötas även om rören läcker >
Nyhetsbrev juni 2017 – Goda vanor och hög säkerhet vid blockering av trycksatta rör >
Nyhetsbrev mars 2017 – Snabbare underhåll, lägre kostnad och minimal miljöpåverkan >
Nyhetsbrev juni 2016 – Fyra samtidiga blockeringar vid ventilbyte >